SmartViper

wildcat2.co.il domain research


Rating:
0 of 5 ( votes)
Links from homepages:
1 links (from 1 hosts)
updated November 6, 2013
Homepage links:
internal 47, external 435
Title history:
1 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
DNS resolve:
OK
Domain worth:
$7,588
Health score:
4.84%

Technical

Website availability: (is site down?)

Latest result: Website is UP

Latest test time and date: 7:28:35 PM November 5, 2013

Latest test duration: 1.893 seconds


Test results (detailed CURL answer)
HTML size: 114078 bytes
Url: http://www.wildcat2.co.il
Content_type: text/html
Http_code: 200
Header_size: 461
Request_size: 350
Filetime: -1
Redirect_count: 1
Total_time: 1.89126
Namelookup_time: 0.000401
Connect_time: 0.149839
Pretransfer_time: 0.149859
Size_download: 114078
Speed_download: 60318
Download_content_length: 114078
Starttransfer_time: 0.473463
Redirect_time: 0.661324
Used technologies:
Editors
DreamWeaver
Web servers
Apache
Domain IP:
91.202.171.33 Israel (1 changes since April 6, 2012)
IP history:
April 6, 2012 62.219.197.134 (Bezeq International-Ltd) → 91.202.171.33(G.n.s. Gorlizky Network Services Ltd)
DNS Resolve:
OK
NS history:
1 changes since April 6, 2012
April 6, 2012 ns.wildcat2.co.il dns2.smarthosting.co.il

Profile

Domain worth:
$7,588
Health score:
4.84%
Domain score widget:
Domain worth widget:
Smartviper certification:

Social #wildcat2.co.il

Social activity: updated 23 Oct 2013
Smartviper reviews:
Social Contacts:

Advertising

AdSense Checker: (AdSense Checker:)
Is domain banned from using Google Adsense?
Tags prominence:
(important page elements, estimated advertising value)
יד 2 (22%), ערוץ 2 (22%), פרחים (6%), מסעדה (6%), פורטלים (6%) (charts and stats)
Ads SERP visibility: based on research of 16,000,000 keywords

SEO

Homepage links:
internal 47, external 435
Title history:
1 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
Title:
ìçôù á÷ìåú åìâìåù çëí äàúøéí äëé èåáéí áéùøàì | ååéìã ÷è | WildCat
Meta-keywords:
îðåòé çéôåù, åéìã ÷è, ñ÷ñ, îéï, ôøçéí, òéöåá ùéòø, îúçúðéí, ååàìä, ãôé æäá, ðòðò, âåâì, îãøéëé èìôåï, àéðã÷ñéí, ôåøèìéí, 144, ùîìåú ëìä, îñôøä, îëáñä, çúåðä, ôéöä, ôéöøééä, îñòãä, áéèåçéí, ñåëï áéèåç
Meta-description:
äîìöåú äâåìùéí áéùøàì áçøå ìéäðåú îàéðèøðè ôùåè, îäéø ìäâéò ìëì î÷åí áìçéöä, àúø îòåìä, ðç ìùîåù åëì îéìä îéåúøú! îùîù ìé ëãó äáéú. ìäúçéì çéôåù !!
Links from homepages:(detailed)
1 links (from 1 unique hosts)
Examples: wildcat.co.il
Smartviper Domain RSS:
Get the latest updates on wildcat2.co.il via RSS
SERP organic visibility: based on research of 16,000,000 keywords
This website does not receive any organic traffic (based on our research of 16 million keywords conducted 21 April 2012)