SmartViper

weherb.net domain research


Rating:
0 of 5 ( votes)
Links from homepages:
1 links (from 1 hosts)
updated November 6, 2013
Homepage links:
internal 75, external 32
Title history:
1 changes recorded
HTML validation:
OK
DNS resolve:
OK
Domain worth:
$30,215
Health score:
4.58%
Domain registrar:
ONLINENIC, INC. domain profile
Domains using same registrar:48,894

Technical

Website availability: (is site down?)

Latest result: Website is UP

Latest test time and date: 10:40:00 PM November 5, 2013

Latest test duration: 21.593 seconds


Test results (detailed CURL answer)
HTML size: 79915 bytes
Url: http://weherb.net/default.asp
Content_type: text/html
Http_code: 200
Header_size: 454
Request_size: 404
Filetime: -1
Redirect_count: 1
Total_time: 21.591109
Namelookup_time: 1.2E-5
Connect_time: 1.6E-5
Pretransfer_time: 3.2E-5
Size_download: 79915
Speed_download: 3701
Download_content_length: 79915
Starttransfer_time: 0.906726
Redirect_time: 1.505577
Used technologies:
Operating systems
Windows Server
Web servers
IIS (version 6.0)
Hosting:
Internet Solution & Service Provider Co. (Huaykwang, Bangkok 10320)
Hosting admin phone:
+66-2-2662842
Hosting admin mail:
Domain IP:
202.43.36.107 Thailand
DNS Resolve:
OK
Name server (NS) records:
ns13.asiawebhosting.net (IP 202.43.36.107)
Other domains using this NS: (5): siambikes.com, luckkao.com, kleang.com, byplate.com, heaadd.com
ns14.asiawebhosting.net (IP 202.43.36.107)
Other domains using this NS: (5): siambikes.com, luckkao.com, kleang.com, byplate.com, heaadd.com
Public registrar record:

Profile

Domain age:
8 years and 7 months
Domain worth:
$30,215
Health score:
4.58%
Domain score widget:
Domain worth widget:
Smartviper certification:

Social #weherb.net

Social activity: updated 19 Oct 2013
Smartviper reviews:

Advertising

AdSense Checker: (AdSense Checker:)
Is domain banned from using Google Adsense?
Tags prominence:
(important page elements, estimated advertising value)
สมุนไพร (32%), โรค (14%), ขายส่ง (14%), งาน (14%), ท่องเที่ยว (14%) (charts and stats)
Ads SERP visibility: based on research of 16,000,000 keywords

SEO

Homepage links:
internal 75, external 32
Title history:
1 changes recorded
HTML validation:
OK
Title:
weherb.net ¤Ø³¤èÒÊÁعä¾Ã·Õè·Ø¡¤¹ÂÍÁÃѺ ÊÁعä¾Ã à¶ÒàÍç¹Íè͹ ¤ÅÒÂàÊé¹ ºÃÃà·Ò»Ç´àÁ×èÍ ºÓÃاÃèÒ§¡Ò ÂÒʵÃÕ¾Ô§¤ì¹ÀÒ ºÓÃاâÅËÔµ »ÃШÓà´×͹ÁÒäÁ軡µÔ
Meta-keywords:
¾Ô駤ì¹ÀÒ,ʵÃÕ¾Ô§¤ì¹ÀÒ,ÂÒà¶ÒàÍç¹Íè͹,ÂÒÊÁعä¾Ãà¶ÒÍç¹Íè͹,ŧ·Ø¹µèÓ,370ºÒ·,ÃѺÃÒÂÇѹ,ÇѹÅÐ 4000 ºÒ·,ÃѺ·Ø¡Çѹ,ÃѺ·Ø¡à´×͹,ÊÃéÒ§à§Ô¹ÅéÒ¹,¸ØáԨ§èÒÂæ,§Ò¹,§Ò¹Í͹äŹì,¸ØáԨÍ͹äŹì,àµÔºâµàÃçÇ,ÊÔ¹¤éÒ´Õ,¸ØáԨà»Ô´µÑÇãËÁè à¾Ôè§à»Ô´µÑÇ,µé¹ÊÒÂ,ÍéÍâµéÃѹ,âµàͧâ´Â¸ÃÃÁªÒµÔ,¸ÃÃÁ¸ØáԨà
Meta-description:
¾Ô駤ì¹ÀÒ,ʵÃÕ¾Ô§¤ì¹ÀÒ,ÂÒà¶ÒàÍç¹Íè͹,ÂÒÊÁعä¾Ãà¶ÒÍç¹Íè͹,ŧ·Ø¹µèÓ,370ºÒ·,ÃѺÃÒÂÇѹ,ÇѹÅÐ 4000 ºÒ·,ÃѺ·Ø¡Çѹ,ÃѺ·Ø¡à´×͹,ÊÃéÒ§à§Ô¹ÅéÒ¹,¸ØáԨ§èÒÂæ,§Ò¹,§Ò¹Í͹äŹì,¸ØáԨÍ͹äŹì,àµÔºâµàÃçÇ,ÊÔ¹¤éÒ´Õ,¸ØáԨà»Ô´µÑÇãËÁè à¾Ôè§à»Ô´µÑÇ,µé¹ÊÒÂ,ÍéÍâµéÃѹ,âµàͧâ´Â¸ÃÃÁªÒµÔ,¸ÃÃÁ¸ØáԨà¤Ã×Í¢èÒÂ,ÊÁعä¾Ã, à¶ÒàÍç¹Íè͹, á¡è¹áÊÁ·ÐàÅ,á¡è¹¢ÕéàËÅç¡,à¶ÒÇÑÅÂà»ÃÕ§,¡ÓÅѧàÊ×Íâ¤Ãè§,¡ÓÅѧ˹ØÁÒ¹,¡ÓÅѧÇÑÇà¶ÅÔ§,à¶Ò⤤ÅÒ¹,à¶ÒÊФéÒ¹,´Í¡´Õ»ÅÕ,ÃÒ¡ªéÒ¾ÅÙ,ÃҡਵÁÙÅà¾ÅÔ§,à˧éÒ¢Ô§áËé§,¡Óᾧà¨ç´ªÑé¹,â´èäÁèÃÙéÅéÁ,ÁéÒ¡Ãз׺âç,¡ÓÅѧªéÒ§ÊÒÃ,â¡°ÊÍ,â¡°à¢ÁÒ,â¡°ËÑǺÑÇ,â¡°¨ØÌÒÅÑÁ¾Ò,â¡°àªÕ§(âÊÁµÑ§¡ØÂ),àÁÅç´¾ÃÔ¡ä·Â,´Í¡¤Ó½ÍÂ,´Í¡¤Óä·Â,ÇèÒ¹ªÑ¡Á´ÅÙ¡,ÇèÒ¹ÊÒ¡àËÅç¡,ÇèÒ¹ÁËÒàÁ¦,à·Õ¹¢ÒÇ,à·Õ¹ᴧ,à·Õ¹´Ó,à·Õ¹¢éÒÇà»Å×Í¡,à·Õ¹µÒµÑê¡áµ¹,ÂÒʵÃÕ¾Ô駹ÀÒ,ÊÁعä¾Ãà¶ÒàÍç¹Íè͹,¢Í§´ÕÃÒ¤Ò¶Ù¡,¢Ò§èÒÂ,«×éͧèÒÂ,¨Ñº¤Ùè¨èÒÂ, Ἱ亹ÒÃÕè,ÊØ´ÂÍ´,ÃÒ¡Ë­éÒ,¨Ñº¡ÃÐáÊ,µÒÁ¡ÃÐáÊ,ÁÒáç,â´è§´Ñ§,¤¹ÃÇÂ,·Ø¡¤¹·Óä´é,ªÒǺéÒ¹,áÁè·ÕÁ,·ÕÁ§Ò¹ µé¹ÊÒÂ,ºÃÔÉÑ·à»Ô´ãËÁè,âè¹ÀÑ·Ã,ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õ,à¤Ã×Í¢èÒÂ,mlm,¢ÒµçËÅÒªÑé¹,à§Ô¹´èǹ,ÃǨÃÔ§,¸ØáԨªÒǺéÒ¹,âä,ËÒ»èÇÂ,·ÓºØ­,ä´éºØ­,㨺ح,ÊÃéÒ§¡ØÈÅ,ÃÑ¡ÉÒâä,à»ç¹Ë¹Öè§,·ÕèÊØ´áÅéÇ,Íѹ´ÑºË¹Öè§,Íѹ´Ñº1,´èǹ,·ÑèÇ»ÃÐà·È,·èͧà·ÕèÂÇ,¢Í§½Ò
Links from homepages:(detailed)
1 links (from 1 unique hosts)
Examples: idolline.com
Smartviper Domain RSS:
Get the latest updates on weherb.net via RSS
SERP organic visibility: based on research of 16,000,000 keywords
This website does not receive any organic traffic (based on our research of 16 million keywords conducted 21 April 2012)