SmartViper

weddingmind.com domain research


Rating:
4.3 of 5 (3 votes)
Indexed pages:
1,508 (408)
Backwards:
20,423 (3,996)
Links from homepages:
4 links (from 4 hosts)
updated November 6, 2013
Homepage links:
internal 349, external 18
Unique visitors:
1,492 ( 1,224)
diff as of December 1, 2012
Title history:
2 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
DNS resolve:
OK
Domain worth:
$11,631
Health score:
28.17%

Technical

Website availability: (is site down?)

Latest result: Website is UP

Latest test time and date: 1:29:52 PM November 5, 2013

Latest test duration: 3.262 seconds


Test results (detailed CURL answer)
HTML size: 107498 bytes
Url: http://weddingmind.com/home.php
Content_type: text/html
Http_code: 200
Header_size: 589
Request_size: 356
Filetime: -1
Redirect_count: 1
Total_time: 3.260833
Namelookup_time: 1.5E-5
Connect_time: 1.8E-5
Pretransfer_time: 3.3E-5
Size_download: 107498
Speed_download: 32966
Download_content_length: 107498
Starttransfer_time: 0.367017
Redirect_time: 1.092287
Used technologies:
Javascript frameworks
jQuery (version 1.4.3)
Programming languages
PHP (version 5.2.13)
Web servers
Apache (version 2)
Hosting:
Internet Thailand Company Limited (INET IDC HQ Vlan224)
Hosting admin phone:
+662 02 2577000
Hosting admin mail:
Domain IP:
203.151.20.217 Thailand (1 changes since February 20, 2010)
IP history:
April 18, 2010 202.129.206.136 (NIPA TECHNOLOGY CO., LTD) → 203.151.20.217(Internet Thailand Company Limited)
DNS Resolve:
OK
Domain registrar:
GODADDY.COM, LLC domain profile
Domains using same registrar:1,364,460
Name server (NS) records:
ns1.servicesmind.com (IP )
Other domains using this NS: (7): tasawang.com, marketcars.com, shopping108.com, tonighttour.com, topradionetwork.com, zobiis.com, visionmindmedia.com
ns2.servicesmind.com (IP )
Other domains using this NS: (7): tasawang.com, marketcars.com, shopping108.com, tonighttour.com, topradionetwork.com, zobiis.com, visionmindmedia.com
NS history:
2 changes since February 20, 2010
July 1, 2010 ns1.sbn-inter.com
ns2.sbn-inter.com
ns1.servicesmind.com
ns2.servicesmind.com
February 20, 2010 ns1.sbn-inter.com
ns2.sbn-inter.com
ns3.sbn-inter.com
ns4.sbn-inter.com
ns1.sbn-inter.com
ns2.sbn-inter.com
Public registrar record:

Profile

Unique visitors:
1,492 ( 1,224)
diff as of December 1, 2012
Domain age:
15 years and 11 months
Domain worth:
$11,631
Health score:
28.17%
Domain score widget:
Domain worth widget:
Smartviper certification:

Social #weddingmind.com

Social activity: updated 5 Mar 2014
Smartviper reviews:

Advertising

AdSense Checker: (AdSense Checker:)
Is domain banned from using Google Adsense?
Tags prominence:
(important page elements, estimated advertising value)
wedding (16%, $1.36), wedding hotel (12%, $2.21), wedding studio (10%, $1.00), wedding gift (8%, $1.90), สถานที่จัดเลี้ยง (7%) (charts and stats)
Ads SERP visibility: based on research of 16,000,000 keywords

Geography

Audience location:
Minimum required screen width is 768 - Please use other device to view

SEO

Indexed pages:
1,508 (408)
Backwards:
20,423 (3,996)
Homepage links:
internal 349, external 18
Title history:
2 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
Title:
weddingmind.com :: ÈÙ¹ÂìÃÇÁºÃÔ¡ÒÃáµè§§Ò¹ ʵٴÔâͶèÒÂÀÒ¾ Wedding
Meta-keywords:
à¨éÒÊÒÇ, à¨éÒºèÒÇ, ¡ÒÃì´, ¢Í§ªÓÃèÇÂ, áµè§§Ò¹, wedding, wedding presentation, ʶҹ·Õè¨Ñ´àÅÕé§, àµÃÕÂÁµÑÇáµè§§Ò¹, Ä¡ÉìÁ§¤Å, ºØ¿à¿µì, ¾Ò¹¾ØèÁ, Ëéͧ¨Ñ´àÅÕé§, ·Ã§¼Áà¨éÒÊÒÇ, à¤é¡áµè§§Ò¹, ªØ´ÇÔÇÒËì, âçáÃÁ package, wedding hotel package, ÃéÒ¹¢¹Áä·Â, ¤ÓÍǾÃ,studio, wedding studio, studio ¶èÒÂÀÒ¾,ʵٴÔâͶèÒÂÀÒ¾,¶èÒÂÀÒ¾,ÍÒËÒÃ
Meta-description:
·Ø¡¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃáµè§§Ò¹ ·Ø¡»Ñ­ËҢͧ¤ÙèºèÒÇ-ÊÒÇ ¾Ô¸Ô¡ÒÃáµè§§Ò¹ ªØ´ÇÔÇÒËì Wedding Presentation ¢Í§ªÓÃèÇ ʶҹ·Õè¨Ñ´àÅÕé§ studio¶èÒÂÀÒ¾ ¶èÒÂÀÒ¾ã¹¾Ô¸Õ ¶èÒ VDO ã¹Çѹ§Ò¹ ·Ø¡¤ÓµÍº¢Í§¤ÙèºèÒÇ-ÊÒÇ HomePage ¤ÙèÃÑ¡ ·Ø¡àÃ×èͧÃÒÇ ÊÓËÃѺ¼Ùé·Õè¡ÓÅѧ¨Ðáµè§§Ò¹ ÏÅÏ ÊÓËÃѺ¤ÙèºèÒÇÊÒÇ
Links from homepages:(detailed)
4 links (from 4 unique hosts)
Examples: marketcars.com, tonighttour.com, topradionetwork.com, zobiis.com
Smartviper Domain RSS:
Get the latest updates on weddingmind.com via RSS
SERP organic visibility: based on research of 16,000,000 keywords
This website does not receive any organic traffic (based on our research of 16 million keywords conducted 21 April 2012)