SmartViper

tienslionsky.com domain research


Rating:
0 of 5 ( votes)
Homepage links:
internal 14, external 0
Title history:
1 changes recorded
HTML validation:
OK
DNS resolve:
OK
Domain worth:
$12,021
Health score:
%
Domain registrar:
ONLINENIC, INC. domain profile
Domains using same registrar:48,894

Technical

Website availability: (is site down?)

Latest result: Website is UP

Latest test time and date: 7:15:22 PM November 5, 2013

Latest test duration: 4.61 seconds


Test results (detailed CURL answer)
HTML size: 97751 bytes
Url: http://tienslionsky.com
Content_type: text/html
Http_code: 200
Header_size: 1059
Request_size: 175
Filetime: -1
Total_time: 4.608014
Namelookup_time: 0.000421
Connect_time: 0.303799
Pretransfer_time: 0.303833
Size_download: 97751
Speed_download: 21213
Download_content_length: 97751
Starttransfer_time: 0.651794
Used technologies:
Javascript frameworks
jQuery (version 1.3.2)
jQuery UI (version 1.8.19)
Programming languages
PHP (version 5.2.17)
Video players
YouTube
Web servers
Apache (version 2)
Hosting:
Internet Service Provider Co., Ltd. (Huaykwang, Bangkok 10320)
Hosting admin phone:
+66-2-305-9900
Hosting admin mail:
Domain IP:
202.142.212.32 Thailand
DNS Resolve:
OK
Name server (NS) records:
ns1.dns-diy.net (IP 216.245.197.34)
Other domains using this NS: 1,623
ns2.dns-diy.net (IP 64.31.42.226)
Other domains using this NS: 1,601
Public registrar record:

Profile

Domain age:
9 years and 9 months
Domain worth:
$12,021
Health score:
%
Domain score widget:
Domain worth widget:
Smartviper certification:

Social #tienslionsky.com

Social activity: updated 19 Oct 2013
Smartviper reviews:

Advertising

AdSense Checker: (AdSense Checker:)
Is domain banned from using Google Adsense?
Tags prominence:
(important page elements, estimated advertising value)
watches on sale (17%, $1.67), on sale (17%, $1.78), shoes on sale (17%, $2.02), งาน (9%), ราชการ (4%) (charts and stats)
Ads SERP visibility: based on research of 16,000,000 keywords

SEO

Homepage links:
internal 14, external 0
Title history:
1 changes recorded
HTML validation:
OK
Title:
Tiens à·Õ¹Êì¸ØáԨÊÃéÒ§¤¹ÃÒ¡Ë­éÒãËéà»ç¹àÈÃÉ°Õ à»ÅÕè¹ÃÒ¨èÒÂãËéà»ç¹ÃÒÂÃѺ ´èǹÊÁѤÿÃÕàÁ×èÍ... ˹éÒáá
Meta-keywords:
à·Õ¹Êì,tiens,ÃÒÂä´éàÊÃÔÁ,§Ò¹,à¤Ã×èͧÊÓÍÒ§,ÍÒËÒÃàÊÃÔÁ,job,µÓá˹è§,ejobeasy,ÃÒª¡ÒÃ,ÊÁѤÃ,§Ò¹¾ÔàÈÉ,ËÒ§Ò¹,ÊÁѤçҹ,ÍÒ¨ÒÃÂì,ã¹,·Õè,¨Ò¡,¢Í§,ÃÒÂä´é¾ÔàÈÉ,ÃÒÂä´éàÊÃÔÁ,ËÒà§Ô¹ internet,Í͹äŹì,§Ò¹ , tiens,tien,à·Õ¹,à·Õ¹Êì,ÃÒÂä´éàÊÃÔÁ,§Ò¹Í͹äŹì,à·Õ¹Êì¢Í¹á¡è¹
Meta-description:
¢ÍàʹÍÃкº·Õè¨ÐªèÇÂÊÃéÒ§ÃÒÂä´é·ÕèÂÑè§Â×¹á¡è·èÒ¹«Öè§à»ç¹Ãкº¡Ò÷ӧҹ·Õè§èÒÂáÅÐÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÀÒ¾«Ö觷èÒ¹ÊÒÁÒö·Óä´éÍá·é¨ÃÔ§«Öè§à»ç¹Ãкº·Õè¨Ð¤ÍªÕéá¹Ç·Ò§áÅÐÊ͹¤Ø³ãËéÊÃéÒ§ÃÒÂä´éáÅлÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃ稡Ѻ¸ØáԨà¤Ã×͵ì
Smartviper Domain RSS:
Get the latest updates on tienslionsky.com via RSS
SERP organic visibility: based on research of 16,000,000 keywords
This website does not receive any organic traffic (based on our research of 16 million keywords conducted 21 April 2012)