SmartViper

thaifreepost.com domain research


Rating:
0 of 5 ( votes)
Homepage links:
internal 283, external 7
Title history:
1 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
DNS resolve:
OK
Domain worth:
$690
Health score:
4.60%
Domain registrar:
ONLINENIC, INC. domain profile
Domains using same registrar:48,894

Technical

Website availability: (is site down?)

Latest result: Website is UP

Latest test time and date: 1:15:51 PM October 31, 2013

Latest test duration: 2.643 seconds


Test results (detailed CURL answer)
HTML size: 69187 bytes
Url: http://thaifreepost.com
Content_type: text/html
Http_code: 200
Header_size: 514
Request_size: 175
Filetime: -1
Total_time: 2.640499
Namelookup_time: 0.361653
Connect_time: 0.723336
Pretransfer_time: 0.723357
Size_download: 69187
Speed_download: 26202
Download_content_length: 69187
Starttransfer_time: 1.553728
Used technologies:
Operating systems
Red Hat
Programming languages
PHP (version 5.3.21)
Web servers
Apache (version 2.2.3)
Hosting abuse phone:
office +1-888-401-4678
Hosting abuse mail:
Domain IP:
122.155.167.124 Thailand (1 changes since March 31, 2012)
IP history:
March 31, 2012 74.220.207.148 (Bluehost) → 122.155.167.124(The Communication Authoity of Thailand, CAT)
DNS Resolve:
OK
Name server (NS) records:
NS history:
1 changes since March 31, 2012
March 31, 2012 ns1.hostmonster.com
ns2.hostmonster.com
ns1.uboninternet.com
ns2.uboninternet.com
Public registrar record:

Profile

Domain age:
9 years and 10 months
Domain worth:
$690
Health score:
4.60%
Domain score widget:
Domain worth widget:
Smartviper certification:

Social #thaifreepost.com

Smartviper reviews:
Social Contacts:

Advertising

AdSense Checker: (AdSense Checker:)
Is domain banned from using Google Adsense?
Tags prominence:
(important page elements, estimated advertising value)
มือถือ (6%), ของเล่น (6%), กีฬา (6%), หนัง (6%), คอมพิวเตอร์ (6%) (charts and stats)
Ads SERP visibility: based on research of 16,000,000 keywords

SEO

Homepage links:
internal 283, external 7
Title history:
1 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
Title:
ŧâ¦É³Ò¿ÃÕ Å§»ÃСÒÈ¿ÃÕ ½Ò¡¢ÒÂÊÔ¹¤éÒ ÊÔ¹¤éÒÁ×ÍÊͧ ¢ÒºéÒ¹
Meta-keywords:
»ÃСÒÈ,«×éÍ¢ÒÂ,Á×ÍÊͧ,ÊÔ¹¤éÒ,¢Í§ãËÁè,ºéÒ¹,ö,à¡ÁÊì,¢Í§àÅè¹,˹ѧ,à¾Å§,Á×Ͷ×Í,â·ÃÈѾ·ìÁ×Ͷ×Í,¢Ò¢ͧ,µÅÒ´,µÅÒ´¹Ñ´,¡ÕÌÒ,´¹µÃÕ,¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì
Meta-description:
ŧ»ÃСÒÈ¿ÃÕ Å§â¦É³Ò¿ÃÕ »ÃСÒÈ¿ÃÕ â¦É³Ò¿ÃÕ áËÅè§Å§»ÃСÒÈ Å§»ÃСÒÈâ¦É³Ò¿ÃÕ Å§â¦É³Ò«×éÍ¢Ò »ÃСÒÈ¢Ò â¦É³Ò¢Ò ÃéÒ¹¤éÒÍ͹äŹì¿ÃÕ «×éÍ¢ÒÂÊÔ¹¤éÒ ºéÒ¹Á×ÍÊͧ öÁ×ÍÊͧ ÊÔ¹¤éÒÁ×ÍÊͧ ¢ÒºéÒ¹ ·Õè´Ô¹
Smartviper Domain RSS:
Get the latest updates on thaifreepost.com via RSS
SERP organic visibility: based on research of 16,000,000 keywords
This website does not receive any organic traffic (based on our research of 16 million keywords conducted 21 April 2012)