SmartViper

reic.or.th domain research


Rating:
4.3 of 5 (3 votes)
Indexed pages:
1,806 (2)
Backwards:
9,154 (482)
Links from homepages:
7 links (from 7 hosts)
updated November 6, 2013
Homepage links:
internal 7, external 0
Unique visitors:
3,435 ( 2,236)
diff as of July 1, 2013
Title history:
1 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
DNS resolve:
OK
Domain worth:
$12,086
Health score:
27.36%

Technical

Website availability: (is site down?)

Latest result: Website is UP

Latest test time and date: 8:00:09 AM December 14, 2013

Latest test duration: 2.948 seconds


Test results (detailed CURL answer)
HTML size: 3707 bytes
Url: http://reic.or.th
Content_type: text/html
Http_code: 200
Header_size: 246
Request_size: 169
Filetime: -1
Total_time: 2.067111
Namelookup_time: 1.175422
Connect_time: 1.472123
Pretransfer_time: 1.472146
Size_download: 3707
Speed_download: 1793
Download_content_length: 3707
Starttransfer_time: 1.770003
Used technologies:
Operating systems
Windows Server
Web servers
IIS (version 7.5)
Hosting:
CS LOXINFO Public Company Limited. (contact "dc@csloxinfo.net")
Hosting admin phone:
+66-2263-8000
Hosting admin mail:
Domain IP:
210.1.31.12 Thailand
IP neighborhood:
1 other domains, examples: clickthaihome.com
DNS Resolve:
OK

Profile

Unique visitors:
3,435 ( 2,236)
diff as of July 1, 2013
Domain worth:
$12,086
Health score:
27.36%
Domain score widget:
Domain worth widget:
Smartviper certification:

Social #reic.or.th

Social activity: updated 19 Dec 2013
Smartviper reviews:
Social Contacts:

Advertising

AdSense Checker: (AdSense Checker:)
Is domain banned from using Google Adsense?
Tags prominence:
(important page elements, estimated advertising value)
real estate (12%, $3.38), real estate information (8%, $2.90), โรงแรม (6%), รีสอร์ท (6%), ที่ดิน (6%) (charts and stats)
Ads SERP visibility: based on research of 16,000,000 keywords

Geography

Audience location:
Minimum required screen width is 768 - Please use other device to view

SEO

Indexed pages:
1,806 (2)
Backwards:
9,154 (482)
Homepage links:
internal 7, external 0
Title history:
1 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
Title:
ÈÙ¹Âì¢éÍÁÙÅÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÂì : Real Estate Information Center
Meta-keywords:
ÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÂì, ¢éÍÁÙÅÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÂì, ¢éÍÁÙÅ·ÕèÍÂÙèÍÒÈÑÂ, ÈÙ¹Âì¢éÍÁÙÅ·ÕèÍÂÙèÍÒÈÑÂ, ÈÙ¹Âì¢éÍÁÙÅÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÂì, ·Õè´Ô¹, ·ÒǹìàÎéÒÊì, ÍÒ¤ÒþҳԪÂì, Êӹѡ§Ò¹, ËéÒ§ÊÃþÊÔ¹¤éÒ, ·ÕèÍÂÙè, ·ÕèÍÂÙèÍÒÈÑÂ, ÍÒ¤ÒÃ, ÍÒ¤ÒÃÊӹѡ§Ò¹, ÈÙ¹Âì¡ÒäéÒ, âçáÃÁ, ÃÕÊÍÃì·, ÍصÊÒË¡ÃÃÁ, ¹Ô¤ÁÍصÊÒË¡ÃÃ
Meta-description:
¤é¹ËÒ ¢éÍÁÙÅÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÂì, ¢éÍÁÙÅ·ÕèÍÂÙèÍÒÈÑÂ, ÈÙ¹Âì¢éÍÁÙÅÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÂì, ÈÙ¹Âì¢éÍÁÙÅ·ÕèÍÂÙèÍÒÈÑÂ, ¢éÍÁÙÅ ·ÕèÍÂÙèÍÒÈÑÂ, ´Ñª¹ÕÃÒ¤Ò, ´Ñª¹ÕÃÒ¤Ò·ÕèÍÂÙèÍÒÈÑÂ, ÍÒ¤ÒÃÊӹѡ§Ò¹, ÈÙ¹Âì¡ÒäéÒ, âçáÃÁ ÃÕÊÍÃì·, ÍصÊÒË¡ÃÃÁ, ʹÒÁ¡ÍÅì¿, ·Õè´Ô¹, ·Õè´Ô¹à»ÅèÒ, àÈÃÉ°¡Ô¨, ¡ÒÃà§Ô¹, »ÃЪҡÃ, ÊÔ¹àª×èÍ, ÊÔ¹àª×èÍ·ÕèÍÂÙèÍÒÈÑÂ, ÊÔ¹àª×èͼÙé»ÃСͺ¡ÒÃ, ËØ鹡Ùé, ¸ØáԨÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÂì, ãºÍ¹Ø­Òµ¡èÍÊÃéÒ§ÍÒ¤ÒÃ, ¡®ËÁÒÂ, ¡®ËÁÒÂÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÂì, ¢èÒÇÍÊѧËÒÏ, ¢èÒÇÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÂì
Links from homepages:(detailed)
Smartviper Domain RSS:
Get the latest updates on reic.or.th via RSS
SERP organic visibility: based on research of 16,000,000 keywords
This website does not receive any organic traffic (based on our research of 16 million keywords conducted 21 April 2012)