SmartViper

ontotour.com domain research


Rating:
4.3 of 5 (3 votes)
Indexed pages:
438 (19)
Backwards:
4,508 (621)
Links from homepages:
77 links (from 10 hosts)
updated November 6, 2013
Homepage links:
internal 57, external 33
Unique visitors:
790 ( 1,367)
diff as of April 1, 2012
Title history:
2 changes recorded
HTML validation:
OK
DNS resolve:
OK
Domain worth:
$918
Health score:
44.35%

Technical

Website availability: (is site down?)

Latest result: Website is UP

Latest test time and date: 11:49:17 AM November 5, 2013

Latest test duration: 2.302 seconds


Test results (detailed CURL answer)
HTML size: 65111 bytes
Url: http://www.ontotour.com/
Content_type: text/html
Http_code: 200
Header_size: 736
Request_size: 346
Filetime: -1
Redirect_count: 1
Total_time: 2.301127
Namelookup_time: 0.02719
Connect_time: 0.320023
Pretransfer_time: 0.320044
Size_download: 65111
Speed_download: 28295
Download_content_length: 65111
Starttransfer_time: 0.670692
Redirect_time: 0.747762
Used technologies:
Analytics
Google Analytics
Javascript frameworks
jQuery (version 1.3.2)
Operating systems
CentOS
Programming languages
PHP (version 5.3.3)
Web servers
Apache (version 2.2.15)
Hosting:
Internet Thailand Company Limited (INET IDC HQ Vlan224)
Hosting admin phone:
+662 02 2577000
Hosting admin mail:
Domain IP:
203.151.233.116 Thailand
DNS Resolve:
OK
Domain registrar:
ENOM, INC. domain profile
Domains using same registrar:492,716
Name server (NS) records:
dns1.name-services.com (IP 98.124.192.1)
Other domains using this NS: 85,931
dns2.name-services.com (IP 98.124.197.1)
Other domains using this NS: 86,342
dns3.name-services.com (IP 98.124.193.1)
Other domains using this NS: 86,065
dns4.name-services.com (IP 98.124.194.1)
Other domains using this NS: 85,949
dns5.name-services.com (IP 98.124.196.1)
Other domains using this NS: 84,839
Public registrar record:

Profile

Unique visitors:
790 ( 1,367)
diff as of April 1, 2012
Domain age:
13 years and 5 months
Domain worth:
$918
Health score:
44.35%
Domain score widget:
Domain worth widget:
Smartviper certification:

Social #ontotour.com

Social activity: updated 14 Jan 2014
Smartviper reviews:
Social Contacts:

Advertising

AdSense Checker: (AdSense Checker:)
Is domain banned from using Google Adsense?
Tags prominence:
(important page elements, estimated advertising value)
ท่องเที่ยว (9%), เกาะเต่า (9%), ปาย (9%), แพคเกจทัวร์ (9%), เกาะกูด (9%) (charts and stats)
Ads SERP visibility: based on research of 16,000,000 keywords

Geography

Audience location:
Minimum required screen width is 768 - Please use other device to view

SEO

Indexed pages:
438 (19)
Backwards:
4,508 (621)
Homepage links:
internal 57, external 33
Title history:
2 changes recorded
HTML validation:
OK
Title:
¡ØéÂËÅÔ¹àÁ×ͧä·Â - ´Ó¹éÓ ËÁÙèà¡ÒЪØÁ¾Ã, ÍèÒÇÁÒËÂÒ à¡ÒоվÕ, à¡ÒÐàµèÒ à¡ÒйҧÂǹ
Meta-keywords:
ʶҹ·Õè·èͧà·ÕèÂÇ, ·èͧà·ÕèÂÇ, ºÃÔÉÑ··ÑÇÃì, ·ÑÇÃì, ᾤࡨ·ÑÇÃì, â»Ãá¡ÃÁ·ÑÇÃì, à·ÕèÂÇ, ·ÕÅÍ«Ù, »ÒÂ, à¡ÒЪéÒ§, à¡ÒСٴ, à¡ÒÐàµèÒ
Meta-description:
Í͹·Ù·ÑÇÃì TAT Licence No. 12 / 1192 ... ¹Óà·ÕèÂÇàÊé¹·Ò§â¤é§¨Ñ´æ »Ò - áÁèÎèͧÊ͹ , ¹éÓµ¡·ÕÅÍ«Ù ¨.µÒ¡ Áҵðҹà´ÕÂǡѹ ÃÒ¤Òà»ç¹¡Ñ¹àͧ
Smartviper Domain RSS:
Get the latest updates on ontotour.com via RSS
SERP organic visibility: based on research of 16,000,000 keywords
This website does not receive any organic traffic (based on our research of 16 million keywords conducted 21 April 2012)