SmartViper

netcheif.com domain research


Rating:
3.5 of 5 (2 votes)
Indexed pages:
362 (2)
Backwards:
484 (47)
Homepage links:
internal 41, external 7
Unique visitors:
244 ( 3)
diff as of June 1, 2013
Title history:
2 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
DNS resolve:
OK
Domain worth:
$17,727
Health score:
4.68%

Technical

Website availability: (is site down?)

Latest result: Website is UP

Latest test time and date: 1:40:51 PM November 5, 2013

Latest test duration: 0.422 seconds


Test results (detailed CURL answer)
HTML size: 23087 bytes
Url: http://netcheif.com
Content_type: text/html
Http_code: 200
Header_size: 239
Request_size: 171
Filetime: -1
Total_time: 0.413018
Namelookup_time: 0.099194
Connect_time: 0.19301
Pretransfer_time: 0.193035
Size_download: 23087
Speed_download: 55898
Download_content_length: 23087
Starttransfer_time: 0.31896
Used technologies:
Analytics
Google Analytics
Editors
FrontPage (version 12.0)
Web servers
Apache
Hosting:
Hosting abuse phone:
office +1-480-624-2505
Hosting abuse mail:
Domain IP:
188.121.58.1 Netherlands (1 changes since February 21, 2010)
IP history:
November 25, 2011 208.109.78.141 (GoDaddy.com) → 188.121.58.1(GoDaddy.com, LLC)
DNS Resolve:
OK
Domain registrar:
GODADDY.COM, LLC domain profile
Domains using same registrar:1,364,460
Name server (NS) records:
ns49.domaincontrol.com (IP 216.69.185.25)
Other domains using this NS: 12,278
ns50.domaincontrol.com (IP 208.109.255.25)
Other domains using this NS: 12,324
NS history:
1 changes since February 21, 2010
February 21, 2010 ns01.domaincontrol.com
ns02.domaincontrol.com
ns49.domaincontrol.com
ns50.domaincontrol.com
Public registrar record:

Profile

Unique visitors:
244 ( 3)
diff as of June 1, 2013
Domain age:
12 years and 9 months
Domain worth:
$17,727
Health score:
4.68%
Domain score widget:
Domain worth widget:
Smartviper certification:

Social #netcheif.com

Social activity: updated 22 Jul 2014
Smartviper reviews:
Social Contacts:

Advertising

AdSense Checker: (AdSense Checker:)
Is domain banned from using Google Adsense?
Tags prominence:
(important page elements, estimated advertising value)
רשתות (9%), adsl (7%, $1.80), access point (3%, $1.73), מדריך (3%), router (3%, $2.09) (charts and stats)
Ads SERP visibility: based on research of 16,000,000 keywords

Geography

Audience location:
Minimum required screen width is 768 - Please use other device to view
SERP organic visitors pie
Visualizes local performance of organic positions. Positions visibility distribution is presented by Country showing each country's share in %

  SEO

  Indexed pages:
  362 (2)
  Backwards:
  484 (47)
  Homepage links:
  internal 41, external 7
  Title history:
  2 changes recorded
  HTML validation:
  Errors check details
  Title:
  NetCHEIF -- ëì îä ùøöéú ìãòú òì øùúåú, ðúáéí åàéðèøðè
  Meta-keywords:
  home page, ãó äáéú, NetCHEIF, network, networks, broadband, adsl, cables, øùúåú, ôñ øçá, ëáìéí, ics, øùú, îãøéê, ðúá, ðúáéí, îúâ, îúâéí, áæ÷, îåãí, ñ÷éøä, HOT, router, switch, PPP, PPTP, L2TP, ADSL, PPPoE, Networking, wireless, WLAN, NAS, Security, reviews, How To, Tutorial, News, SOHO, SMB, IT, àáèçä, WIFI, WDS, AP, access point, hub, edimax, linksys, dlink, d-link, àãéî÷ñ, ãìéð÷, ìéð÷ñéñ, br6204
  Meta-description:
  àúø æä îñô÷ ì÷äì äøçá, ùàéðå áòì éãò èëðé îòîé÷, îéãò î÷éó åîâååï áúçåí äàéðèøðè äîäéø åøùúåú äú÷ùåøú äáéúéåú.  áàîöòåú òùøåú äîãøéëéí ä÷ééîéí áàúø, éëåì ëì àçã ìäáéï îåùâé éñåã áúçåí äú÷ùøåú, ìäâãéø á÷ìåú åáîäéøåú àú çéáåø äàéðèøðè äîäéø åìä÷éí åìúçæ÷ ááèçä àú äøùú äáéúéú. áðåñó, ðéúï ìîöåà áàúø æä ñ÷éøåú îôåøèåú ùì ðúáéí åàîöòé ú÷ùåøú ùåðéí, îãøéëéí ìúåëðåú îåîìöåú, ÷éùåøéí ìúåëðåú ùéîåùéåú, òãëåðé ÷åùçåú åîãøéëé úöåøä (User Guides) ìîåãîé ä-ADSL ùì áæ÷.
  Smartviper Domain RSS:
  Get the latest updates on netcheif.com via RSS
  SERP organic visibility: based on research of 16,000,000 keywords
  Domain name is seen on 15 search engine queries. Average position in SERP is 26. Best position in SERP for this domain is #6 (it's found 1 times). Statistical information was collected from April 20, 2012 to April 22, 2012
  SERP organic rankings distribution:
  Visualizes organic positions distribution for domain pages that were found in top 40 results.