SmartViper

industrychannel.in.th domain research

Another popular subdomains are: stats.in.th, careerjet.in.th, tuugo.in.th, mymarket.in.th

Rating:
4.5 of 5 (2 votes)
Indexed pages:
160 (9)
Backwards:
942 (180)
Links from homepages:
5 links (from 5 hosts)
updated November 6, 2013
Homepage links:
internal 95, external 25
Title history:
2 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
DNS resolve:
OK
Domain worth:
$11,796
Health score:
23.52%

Technical

Website availability: (is site down?)

Latest result: Website is UP

Latest test time and date: 3:56:10 PM November 5, 2013

Latest test duration: 2.257 seconds


Test results (detailed CURL answer)
HTML size: 85690 bytes
Url: http://industrychannel.in.th
Content_type: text/html
Http_code: 200
Header_size: 172
Request_size: 180
Filetime: -1
Total_time: 2.256181
Namelookup_time: 0.362243
Connect_time: 0.734907
Pretransfer_time: 0.734927
Size_download: 85690
Speed_download: 37980
Download_content_length: 85690
Starttransfer_time: 1.107211
Used technologies:
Analytics
Google Analytics
Editors
DreamWeaver
Hosting panels
Plesk
Miscellaneous
SWFObject
Web servers
Nginx
Hosting admin phone:
+66-2-6141240-3
Hosting admin mail:
Domain IP:
122.155.1.200 Thailand
DNS Resolve:
OK

Profile

Domain worth:
$11,796
Health score:
23.52%
Domain score widget:
Domain worth widget:
Smartviper certification:

Social #industrychannel.in.th

Smartviper reviews:

Advertising

AdSense Checker: (AdSense Checker:)
Is domain banned from using Google Adsense?
Tags prominence:
(important page elements, estimated advertising value)
industry (22%, $1.71), เครื่องดื่ม (7%), อสังหา (7%), น้ำมัน (7%), เครื่องประดับ (4%) (charts and stats)
Ads SERP visibility: based on research of 16,000,000 keywords

Geography

Audience location:
Minimum required screen width is 768 - Please use other device to view

SEO

Indexed pages:
160 (9)
Backwards:
942 (180)
Homepage links:
internal 95, external 25
Title history:
2 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
Title:
ÊÔ¹¤éÒÍصÊÒË¡ÃÃÁ »ÃСÒÈ«×éÍ-¢ÒÂÊÔ¹¤éÒ ÍصÊÒË¡ÃÃÁ ÃǺÃÇÁ¼Ùé¼ÅÔµ ¼Ùé¨Ó˹èÒÂÊÔ¹¤éÒÍصÊÒË¡ÃÃÁáÅкÃÔ¡Ò÷ءª¹Ô´ à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã ¡èÍÊÃéÒ§ äδÃÍÅÔ¤ à¤Ã×èͧÁ×ͪèÒ§ à¤Ã×èͧ·Ó¤ÇÒÁàÂç¹ ÍØ»¡Ã³ìä¿¿éÒ à¤ÁÕÀѳ±ì ÊÒ¾ҹÅÓàÅÕ§ àËÅç¡
Meta-keywords:
industry, ÍصÊÒË¡ÃÃÁ, ¡èÍÊÃéÒ§-ÇÑÊ´Ø,ÃѺàËÁÒ,ÍÊѧËÒ, à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¡Å, à¤Ã×èͧÁ×ÍÍØ»¡Ã³ì, ÍØ»¡Ã³ì¢¹Êè§ÅÓàÅÕ§, ÇÒÅìÇ, »ÑéÁ, ·èÍ, ¹ÔÇàÁµÔ¡, äδÃÍÅÔ¡, àËÅç¡, ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ, §Ò¹âÅËÐ, ¾ÅÒʵԡ, à¤ÁÕÀѳ±ì, ¹éÓÁѹ, ÂÒ§, ä¿¿éÒ, ÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì, ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì, ºÃèØÀѳ±ì, ¡ÒèѴà¡çºÊÔ¹¤éÒ, ö¹µì, ÍØ»¡
Meta-description:
industry ÊÔ¹¤éÒ ÍصÊÒË¡ÃÃÁ ¡èÍÊÃéÒ§-ÇÑÊ´Ø,ÃѺàËÁÒ,ÍÊѧËÒ à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¡Å à¤Ã×èͧÁ×ÍÍØ»¡Ã³ì ÍØ»¡Ã³ì¢¹Êè§ÅÓàÅÕ§ ÇÒÅìÇ »ÑéÁ ·èÍ ¹ÔÇàÁµÔ¡ äδÃÍÅÔ¡ àËÅç¡ ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ §Ò¹âÅËÐ ¾ÅÒʵԡ à¤ÁÕÀѳ¾ì ¹éÓÁѹ ÂÒ§ ä¿¿éÒ ÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ºÃèØÀѳ±ì ¡ÒèѴà¡çºÊÔ¹¤éÒ Ã¶Â¹µì ÍØ»¡Ã³ì,ÍÐäËÅè ÃкººÓºÑ´¹éÓàÊÕ à¤Ã×èͧãªéÊӹѡ§Ò¹,à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì à¤Ã×èͧ·Ó¤ÇÒÁàÂç¹ áÍÃì àÊ×éͼéÒ ÊÔè§·Í à¤Ã×èͧ»ÃдѺ ÍÒËÒà à¤Ã×èͧ´×èÁ ÊØ¢ÀÒ¾ àºç´àµÅç´ ÊÔ¹¤éÒà¡ÉµÃâÍ·Í» ºÃÔ¡ÒôéÒ¹¸ØáԨ
Links from homepages:(detailed)
Smartviper Domain RSS:
Get the latest updates on industrychannel.in.th via RSS
SERP organic visibility: based on research of 16,000,000 keywords
This website does not receive any organic traffic (based on our research of 16 million keywords conducted 21 April 2012)