SmartViper

gooab.net domain research


Rating:
4.6 of 5 (5 votes)
Indexed pages:
1,086 (95)
Backwards:
20,604 (1,458)
Links from homepages:
6 links (from 3 hosts)
updated November 6, 2013
Homepage links:
internal 753, external 29
Unique visitors:
5,115 ( 3,641)
diff as of June 1, 2013
Title history:
2 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
DNS resolve:
OK
Domain worth:
$730
Health score:
50.60%

Technical

Website availability: (is site down?)

Latest result: Website is UP

Latest test time and date: 2:33:29 PM November 5, 2013

Latest test duration: 7.629 seconds


Test results (detailed CURL answer)
HTML size: 519781 bytes
Url: http://www.gooab.net/
Content_type: text/html; charset=tis-620
Http_code: 200
Header_size: 720
Request_size: 340
Filetime: -1
Redirect_count: 1
Total_time: 7.627634
Namelookup_time: 0.000827
Connect_time: 0.372463
Pretransfer_time: 0.372486
Size_download: 519781
Speed_download: 68144
Download_content_length: 519781
Starttransfer_time: 2.585829
Redirect_time: 1.091388
Used technologies:
Analytics
Google Analytics
StatCounter
Blogs
WordPress (version 3.5.1)
Cms
WordPress (version 3.5.1)
Javascript frameworks
jQuery
Programming languages
PHP
Hosting admin phone:
+66-2-6141240-3
Hosting admin mail:
Domain IP:
61.19.249.194 Thailand (multiple IPs)
DNS Resolve:
OK
Domain registrar:
ONLINENIC, INC. domain profile
Domains using same registrar:48,894
Name server (NS) records:
ns1.igetweb.net (IP 61.19.249.200)
Other domains using this NS: 187
ns2.igetweb.net (IP 61.19.249.67)
Other domains using this NS: 187
ns3.igetweb.net (IP 122.155.16.32)
Other domains using this NS: 110
Public registrar record:

Profile

Unique visitors:
5,115 ( 3,641)
diff as of June 1, 2013
Domain age:
11 years and one month
Domain worth:
$730
Health score:
50.60%
Domain score widget:
Domain worth widget:
Smartviper certification:

Social #gooab.net

Social activity: updated 24 Jun 2014
Smartviper reviews:
Social Contacts:

Advertising

AdSense Checker: (AdSense Checker:)
Is domain banned from using Google Adsense?
Tags prominence:
(important page elements, estimated advertising value)
help desk (8%, $11.31), hi5 (6%, $0.46), graphics (6%, $1.52), internet (3%, $3.45), game (3%, $0.85) (charts and stats)
Ads SERP visibility: based on research of 16,000,000 keywords

Geography

Audience location:
Minimum required screen width is 768 - Please use other device to view

SEO

Indexed pages:
1,086 (95)
Backwards:
20,604 (1,458)
Homepage links:
internal 753, external 29
Title history:
2 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
Title:
[ G o o A B . N e t : ÁջѭËÒ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìàÃÒªèǤسä´é ] º·¤ÇÒÁ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì-ÊÒÃйèÒÃÙéà¡ÕèÂǡѺ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì-¢Ò¹ÒÌÔ¡Ò-LED Watch - Clock- Digital [Engine by iGetWeb.com]
Meta-keywords:
¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì,º·¤ÇÒÁ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì,ŧ»ÃСÒÈ¿ÃÕ,»ÃСÒÈ«×éÍ¢ÒÂÊÔ¹¤éÒ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì,¢Ò ¹ÒÌÔ¡Ò LED,¹ÒÌÔ¡Ò»ÅØ¡ LED,LED Watch,LED Clock,¹ÒÌÔ¡Ò LED Digital Clock Watch,¹ÒÌÔ¡Ò Link,¹ÒÌÔ¡Ò ÊÇÂæ ,ÃѺ·ÓSEO,ADDURL,¤ÇÒÁÃÙé¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì,apple,review,ÍØ»¡Ã³ì,Á×Ͷ×Í,ipod touch,macbook,internet,Notebook,netbook,ipod,iphone,mac,ipad,windows 7,windows xp,windows vista,network,software,downlo
Meta-description:
àÇçºä«µì GooAB.Net ¢Í§àÃÒãËéºÃÔ¡Òõͺ¤Ó¶ÒÁ»Ñ­ËÒ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìáÅÐá¹Ð¹Óà¡ÕèÂǡѺº·¤ÇÒÁ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì à·¤¹Ô¤¡ÒÃá¡é䢻ѭËÒ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ¡ÒÃãªéâ»Ãá¡ÃÁ
Links from homepages:(detailed)
6 links (from 3 unique hosts)
Examples: codetukyang.com, thaifwd.com, fishhatcheryfarm.blogspot.com
Smartviper Domain RSS:
Get the latest updates on gooab.net via RSS
SERP organic visibility: based on research of 16,000,000 keywords
This website does not receive any organic traffic (based on our research of 16 million keywords conducted 21 April 2012)