SmartViper

firstbuysat.com domain research


Rating:
0 of 5 ( votes)
Links from homepages:
2 links (from 2 hosts)
updated November 6, 2013
Homepage links:
internal 171, external 6
Title history:
2 changes recorded
HTML validation:
OK
DNS resolve:
OK
Domain worth:
$11,274
Health score:
%
Domain registrar:
TUCOWS DOMAINS INC. domain profile
Domains using same registrar:267,131

Technical

Website availability: (is site down?)

Latest result: Website is UP

Latest test time and date: 6:44:32 PM November 5, 2013

Latest test duration: 6.636 seconds


Test results (detailed CURL answer)
HTML size: 152134 bytes
Url: http://www.firstbuysat.com/
Content_type: text/html; charset=tis-620
Http_code: 200
Header_size: 726
Request_size: 352
Filetime: -1
Redirect_count: 1
Total_time: 6.634836
Namelookup_time: 0.000549
Connect_time: 0.362141
Pretransfer_time: 0.362166
Size_download: 152134
Speed_download: 22929
Download_content_length: 152134
Starttransfer_time: 2.006696
Redirect_time: 1.015044
Used technologies:
Javascript frameworks
jQuery (version 1.4.4)
Miscellaneous
SWFObject
Programming languages
PHP
Hosting admin phone:
+66-2-6141240-3
Hosting admin mail:
Domain IP:
61.19.249.66 Thailand (multiple IPs)
DNS Resolve:
OK
Name server (NS) records:
ns1.igetweb.net (IP 61.19.249.200)
Other domains using this NS: 187
ns2.igetweb.net (IP 61.19.249.67)
Other domains using this NS: 187
Public registrar record:

Profile

Domain age:
10 years and 12 months
Domain worth:
$11,274
Health score:
%
Domain score widget:
Domain worth widget:
Smartviper certification:

Social #firstbuysat.com

Social activity: updated 19 Oct 2013
Smartviper reviews:
Social Contacts:

Advertising

AdSense Checker: (AdSense Checker:)
Is domain banned from using Google Adsense?
Tags prominence:
(important page elements, estimated advertising value)
psi (15%, $1.20), dtv (14%, $2.10), ubc (14%, $1.49), true (14%, $2.48), ระยอง (14%) (charts and stats)
Ads SERP visibility: based on research of 16,000,000 keywords

SEO

Homepage links:
internal 171, external 6
Title history:
2 changes recorded
HTML validation:
OK
Title:
¨Ò¹´ÒÇà·ÕÂÁÃÐÂͧ, ¨Ò¹´ÒÇà·ÕÂÁCTH, ÈÙ¹Âì CTH ÃÐÂͧ, ¡Åéͧǧ¨Ã»Ô´ ÃÐÂͧ, ªèÒ§ áÍÃì ÃÐÂͧ ,ÈÙ¹Âì CTH ÃÐÂͧ ,¨Ò¹´ÒÇà·ÕÂÁ´Ù¿ÃÕ ,¨Ò¹´ÒÇà·ÕÂÁ´ÙºÍÅ ¾ÃÕàÁÕÂÃìËÅÕ¡,µÔ´µÑé§ ¨Ò¹´ÒÇà·ÕÂÁ ,ÍØ»¡Ã³ìµÔ´µÑé§ ¡Åéͧǧ¨Ã»Ô´ ,Hiview ,¨Ò¹ÊéÁIPM ,¨Ò¹àËÅ×ͧ ,ªèÒ§¨Ò¹´ÒÇà·ÕÂÁ ,à¤àº [Engine by iGetWeb.com]
Meta-keywords:
¨Ò¹´ÒÇà·ÕÂÁ,¨Ò¹´ÒÇà·ÕÂÁÃÐÂͧ,¨Ò¹´ÒÇà·ÕÂÁ ÃÐÂͧ,¾ÃÕàÁÕÂÃì CTH ,´Ù¿ÃÕ,ÈÙ¹Âì CTH ÃÐÂͧ ,¨Ò¹´ÒÇà·ÕÂÁâçáÃÁ,¨Ò¹´ÒÇà·ÕÂÁäÁèÁÕÃÒÂà´×͹,¨Ò¹´ÒÇà·ÕÂÁ´ÙºÍÅ,§Ò¹ÃкºâçáÃÁ, ;ҷàÁé¹·ì, ºéÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂÊèǹµÑÇ,áÍÃì,ªèÒ§áÍÃì,ÅéÒ§áÍÃì,µÔ´µÑé§áÍÃìÃÒ¤Ò¶Ù¡,DTV,PSI,UBC,TRUE,IPM801,DB, ªèÒ§µÔ´µÑé§,PSIÃÐÂͧ,UBU ÃÐ
Meta-description:
¨Ò¹´ÒÇà·ÕÂÁÃÐÂͧ ,ÃéÒ¹¨Ò¹´ÒÇà·ÕÂÁáËè§áá㹠ÃÐÂͧ,¡Åéͧǧ¨Ã»Ô´,µÔ´µÑé§ä´é·Ø¡¾×é¹·Õèã¹ ÃÐÂͧ ,¤ÃºÇ§¨Ã,ºéҹ;ÒÃì·àÁé¹·ì, µÔ´µÑ駡Åéͧǧ¨Ã»Ô´ ,â´Â·ÕÁ§Ò¹Á×ÍÍÒªÕ¾µÑǨÃÔ§ ,PSI ,DTV ,Thaisat,Ideasat,Biss,Mastersat,DYNASAT,TRUE ,UBC ,IPM ,Clear,Lite,Ok,Hiview,Raysharp,801 ,SAMART ,DBY ,FUJIKO,AV tech,O2,Íѵâ¹ÁѵÔ,Infosat DIGITAL TV
Links from homepages:(detailed)
2 links (from 2 unique hosts)
Examples: zone7countryclub.com, tacomsat.com
Smartviper Domain RSS:
Get the latest updates on firstbuysat.com via RSS
SERP organic visibility: based on research of 16,000,000 keywords
This website does not receive any organic traffic (based on our research of 16 million keywords conducted 21 April 2012)