SmartViper

edtourcenter.com domain research


Rating:
3.8 of 5 (4 votes)
Indexed pages:
1,638 (130)
Backwards:
306 (4)
Homepage links:
internal 149, external 0
Unique visitors:
305 ( 70)
diff as of February 1, 2012
Title history:
3 changes recorded
HTML validation:
OK
DNS resolve:
OK
Domain worth:
$21,977
Health score:
29.46%

Technical

Website availability: (is site down?)

Latest result: Website is UP

Latest test time and date: 12:07:52 PM November 5, 2013

Latest test duration: 2.368 seconds


Test results (detailed CURL answer)
HTML size: 98045 bytes
Url: http://edtourcenter.com
Content_type: text/html
Http_code: 200
Header_size: 304
Request_size: 175
Filetime: -1
Total_time: 2.366698
Namelookup_time: 0.288334
Connect_time: 0.574421
Pretransfer_time: 0.574443
Size_download: 98045
Speed_download: 41426
Download_content_length: 98045
Starttransfer_time: 0.866001
Used technologies:
Editors
DreamWeaver
Operating systems
Windows Server
Web servers
IIS (version 6.0)
Hosting:
Internet Thailand Company Limited (INET IDC HQ Vlan224)
Hosting admin phone:
+662 02 2577000
Hosting admin mail:
Domain IP:
203.150.230.147 Thailand
IP neighborhood:
DNS Resolve:
OK
Domain registrar:
TUCOWS DOMAINS INC. domain profile
Domains using same registrar:267,131
Name server (NS) records:
ns3.porar.com (IP 203.150.230.121)
Other domains using this NS: 131
ns4.porar.com (IP 202.57.163.154)
Other domains using this NS: 131
ns.porar.com (IP 203.150.224.38)
Other domains using this NS: 49
ns2.porar.com (IP 203.150.20.33)
Other domains using this NS: 64
ns1.porar.com (IP 202.57.191.192)
Other domains using this NS: 34
NS history:
3 changes since October 29, 2009
September 18, 2010 ns.porar.com
ns1.porar.com
ns2.porar.com
ns3.porar.com
ns4.porar.com
ns3.porar.com
ns4.porar.com
June 22, 2010 ns3.porar.com
ns4.porar.com
ns.porar.com
ns1.porar.com
ns2.porar.com
ns3.porar.com
ns4.porar.com
October 29, 2009 ns.porar.com
ns1.porar.com
ns2.porar.com
ns3.porar.com
ns4.porar.com
ns3.porar.com
ns4.porar.com
Public registrar record:

Profile

Unique visitors:
305 ( 70)
diff as of February 1, 2012
Domain age:
13 years and 4 months
Domain worth:
$21,977
Health score:
29.46%
Domain score widget:
Domain worth widget:
Smartviper certification:

Social #edtourcenter.com

Social activity: updated 19 Oct 2013
Smartviper reviews:

Advertising

AdSense Checker: (AdSense Checker:)
Is domain banned from using Google Adsense?
Tags prominence:
(important page elements, estimated advertising value)
tour (11%, $1.61), travel (8%, $2.73), bangkok tour (6%), thailand (6%, $1.50), ที่พัก (5%) (charts and stats)
Ads SERP visibility: based on research of 16,000,000 keywords

Geography

Audience location:
Minimum required screen width is 768 - Please use other device to view

SEO

Indexed pages:
1,638 (130)
Backwards:
306 (4)
Homepage links:
internal 149, external 0
Title history:
3 changes recorded
HTML validation:
OK
Title:
Edtourcenter.com ¨Í§âçáÃÁ ÃÕÊÍÃì· ·Õè¾Ñ¡ ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ ·ÑèÇä·Â ÅèͧàÃ×Í ÅèͧàÃ×Í ÇѹáÁè ºÍ¡ÃÑ¡áÁè ¾ÒáÁèà·ÕèÂÇ ÅèͧàÃ×ÍÇѹáÁè äËÇé¾ÃÐ 9 ÇÑ´ ·ÓºØ­ ÇѹáÁèèáËè§ªÒµÔ á¾¤à¡¨·ÑÇÃì ᾤࡨ ÊÁØ ᾤࡨ à¡ÒÐàµèÒ á¾¤à¡¨ à¡ÒйҧÂǹ ᾤà¡ç¨ ¡ÃкÕè ᾤà¡ç¨ µÃѧ ᾤà¡ç¨ ÀÙà¡çµ ᾤà¡ç¨ ÊÔÁÔÅѹ ᾤà¡ç¨ à¡ÒЪéÒ§ ᾤà¡ç¨ à¡ÒСٴ ·ÑÇÃìµèÒ§»ÃÐà·È ᾤࡨ·ÑÇÃìµèÒ§»ÃÐà·È ¨Í§âçáÃÁ ÃÕÊÍÃì· ·Õè¾Ñ¡ ÅèͧàÃ×Í à¨éÒ¾ÃÐÂÒ»ÃÔê¹à«Ê ÃÔàÇÍÃì ä«´ì á¡Ã¹´ì à¾ÔÃìŠᾤࡨ·ÑÇÃì µÑëÇà¤Ã×èͧºÔ¹ ·ÓÇÕ«èÒ ·ÑÇÃì á¾ç¤à¡¨·ÑÇÃì öµÙéãËéàªèÒ Ã¶àªèÒ àÃ×ÍÅèͧáÁè¹éÓ àÃ×ÍÅèͧáÁè¹éÓà¨éÒ¾ÃÐÂÒ àÃ×ÍÊÓÃÒ­ ·Õè¾Ñ¡ µÑëÇ ºÑµÃ¡ÒÃáÊ´§ ÀѵµÒ¤Òà ÃéÒ¹ÍÒËÒà ¢Ñ¹âµ¡ ¡ÍÅì¿ Ê¹ÒÁ¡ÍÅì¿ golf golf course ¿ÒÃìÁ⪤ªÑ äÃè·Í§ÊÁºÙÃ³ì ´Ó¹éÓ ·ÐàÅ à¡ÒСٴ à¡ÒЪéÒ§ µÐÃØàµÒ ËÅÕà»êÐ ÊÔÁÔÅѹ ÊØÃÔ¹·Ãì ºÃÔÉÑ··ÑÇÃì »Ñ¡¡Ôè§ Îҹ͠àÇÕ´¹ÒÁ à¡ÒËÅÕ Îèͧ¡§ ºÃÙä¹ µÃÒ´ ËÑÇËÔ¹ ªÐÍÓ ¡ÃкÕè ÀÙà¡çµ ÊÁØ ÍèÒ§·Í§ ¾Ð§Ñ¹ Education Tour Centre ºÃÔÉÑ· ÈÙ¹Âì·èͧà·ÕèÂÇà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ (È.·.È.) ¨Ó¡Ñ´ ·ÑÇÃì á¾ç¤à¡¨·ÑÇÃì ·Õè¾Ñ¡ ¨Í§âçáÃÁ öµÙéãËéàªèÒ Ã¶àªèÒ µÑëÇ ºÑµÃà¢éÒªÁ ÅèͧàÃ×Í ÊÑÁÁ¹Ò ·ÑȹÈÖ¡ÉÒ
Last title:
February 11, 2013 Edtourcenter.com จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษ ทั่วไทย ล่องเรือ ลอยกระทง วันลอยระทง ล่องเรือลอยกระทง ลอยกระทง เจ้าพระยา แพคเกจทัวร์ แพคเกจ สมุย แพคเกจ เกาะเต่า แพคเกจ เกาะนางยวน แพคเก็จ กระ
Meta-keywords:
tour,travel,trip,packagetour,roomreservation,accommodation,Íѹ«Õ¹,unseen,unseen in thailand,Íѹ«Õ¹ÍÔ¹ä·ÂᏴì,ticket,carrent,caravan,siminar,walkrally,north,east,west,midland,south,isan,·ÑÇÃì,·èͧà·ÕèÂÇ,·ÃÒàÇÅ,ᾤࡨ·ÑÇÃì,Ëéͧ¾Ñ¡,·Õè¾Ñ¡,âçáÃÁ,ÃÕÊÍÃì·,µÑëÇ,ºÑµÃ,öàªèÒ,öµÙé,öºÑÊ,àªèÒö,·ÑȹÈÖ¡ÉÒ,¤ÒÃÒÇÒ¹,ÇÍÅì¤áÃÅÅÕè,ÊÑÁ¹Ò,ÀÒ¤à˹×Í,ÀÒ¤¡ÅÒ§,ÀÒ¤ãµé,
Meta-description:
ºÃÔ¡Ò÷èͧà·ÕèÂÇ Í͹äÅ¹ì ¤ÃºÇ§¨Ã ¢éÍÁÙÅ·èͧà·ÕèÂÇ ·ÑÇÃì á¾ç¤à¡¨ ᾤࡨ·ÑÇÃì ¨Í§âçáÃÁ ÃÕÊÍÃì· ·Õè¾Ñ¡ ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ ·ÑèÇä·Â µÑëÇ ºÑµÃà¢éÒªÁ öàªèÒ Ã¶µÙéãËéàªèÒ àÃ×ÍÊÓÃÒ­ àÃ×ÍÅèͧáÁè¹éÓ ÀѵµÒ¤Òà ÃéÒ¹ÍÒËÒà ¢Ñ¹âµ¡ ¨Í§âçáÃÁ ·Õè¾Ñ¡ ʹÒÁ¡ÍÅì¿
Smartviper Domain RSS:
Get the latest updates on edtourcenter.com via RSS
SERP organic visibility: based on research of 16,000,000 keywords
This website does not receive any organic traffic (based on our research of 16 million keywords conducted 21 April 2012)