SmartViper

doctorsan.com domain research


Rating:
4 of 5 (1 votes)
Indexed pages:
1,595 (426)
Backwards:
6,749 (225)
Links from homepages:
5 links (from 5 hosts)
updated November 6, 2013
Homepage links:
internal 129, external 104
Unique visitors:
378 ( 14)
diff as of December 1, 2011
Title history:
2 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
DNS resolve:
OK
Domain worth:
$14,885
Health score:
31.05%

Technical

Website availability: (is site down?)

Latest result: Website is UP

Latest test time and date: 12:53:38 PM November 5, 2013

Latest test duration: 3.271 seconds


Test results (detailed CURL answer)
HTML size: 112089 bytes
Url: http://doctorsan.com
Content_type: text/html
Http_code: 200
Header_size: 213
Request_size: 172
Filetime: -1
Total_time: 3.269506
Namelookup_time: 0.72593
Connect_time: 1.088034
Pretransfer_time: 1.08806
Size_download: 112089
Speed_download: 34283
Download_content_length: 112089
Starttransfer_time: 1.454141
Used technologies:
Analytics
Google Analytics
Operating systems
Red Hat
Programming languages
PHP (version 5.1.6)
Web servers
Apache (version 2.2.3)
Hosting:
Hosting admin phone:
+66-2-6141240-3
Hosting admin mail:
Domain IP:
122.155.166.22 Thailand (1 changes since February 8, 2010)
IP history:
February 8, 2010 203.150.225.182 (Internet Thailand Company Limited) → 122.155.166.22(The Communication Authoity of Thailand, CAT)
IP neighborhood:
2 other domains, examples: thaihaircenter.com, thaimusicradio.net
DNS Resolve:
OK
Domain registrar:
ENOM, INC. domain profile
Domains using same registrar:492,716
Name server (NS) records:
ds2.thaimonster.net (IP 122.155.166.22)
Other domains using this NS: (3): thaihaircenter.com, thaimusicradio.net
ns7.thaimonster.com (IP 122.155.165.97)
Other domains using this NS: (3): uficon.com, thaihaircenter.com
NS history:
1 changes since February 8, 2010
June 5, 2011 ds2.thaimonster.net ds2.thaimonster.net
ns2.thaimonster.com
Public registrar record:

Profile

Unique visitors:
378 ( 14)
diff as of December 1, 2011
Domain age:
15 years and 7 months
Domain worth:
$14,885
Health score:
31.05%
Domain score widget:
Domain worth widget:
Smartviper certification:

Social #doctorsan.com

Social activity: updated 25 Mar 2014
Smartviper reviews:

Advertising

AdSense Checker: (AdSense Checker:)
Is domain banned from using Google Adsense?
Tags prominence:
(important page elements, estimated advertising value)
doctor (11%, $1.25), ลดน้ำหนัก (8%), เพลงออนไลน์ (8%), สุขภาพ (7%), เซ็กส์ (7%) (charts and stats)
Ads SERP visibility: based on research of 16,000,000 keywords

Geography

Audience location:
Minimum required screen width is 768 - Please use other device to view

SEO

Indexed pages:
1,595 (426)
Backwards:
6,749 (225)
Homepage links:
internal 129, external 104
Title history:
2 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
Title:
¼ÁÃèǧ ¼ÁºÒ§ ÈÕÃÉÐÅéÒ¹ »ÅÙ¡¼Á
Meta-keywords:
Å´¹éÓ˹ѡ, Å´¤ÇÒÁÍéǹ, ¼ÁÃèǧ, ¼ÁºÒ§, ÈÃÕÉÐÅéÒ¹, ÃÑ¡ÉÒ¼ÔÇ˹éÒ, ÊÔÇ, ½éÒ, »ÅÙ¡¼Á, áªÁ¾Ù»ÅÙ¡¼Á, ¤ÇÒÁ§ÒÁ, à¤Åç´ÅѺ, sex, Music online, ¤Ãͺ¤ÃÑÇ, ¤ÇÒÁÃÑ¡, à¾Å§Í͹äŹì, Á×Ͷ×Í, â·ÃÈѾ·ìÁ×Ͷ×Í, ´ÒǹìâËÅ´à¾Å§, âËÅ´à¾Å§, ¤ÒÃÒâÍà¡Ð, ÊØ¢ÀÒ¾, ÊÁعä¾Ã, ¡ÅéÒÁà¹×éÍ, à«ç¡Êì, à«ç¡, ËØè¹, ˹éÒ, ¼ÔǾÃó, ¼ÔÇ, Í
Meta-description:
¤ÅÔ¹Ô¡´çÍ¡àµÍÃì᫹ á¡é»Ñ­ËÒ¼ÁÃèǧ´éÇÂá¾·Âì ÃÑ¡ÉÒ¼ÁÃèǧ ¼ÁºÒ§ ªÐÅÍÈÕÃÉÐÅéÒ¹ »ÅÙ¡¼Á´éÇÂÂÒáÅÐÈÑÅ¡ÃÃÁ»ÅÙ¡¼Á ãªéáªÁ¾ÙÃÑ¡ÉÒ¼ÁÃèǧáÅÐÇÔµÒÁÔ¹ÃÑ¡ÉÒ¼ÁÃèǧ¼ÁºÒ§
Links from homepages:(detailed)
5 links (from 5 unique hosts)
Examples: phuketislandtour.com, pixiart.com, theraima.com, pui-thai.com, toycute.com
Smartviper Domain RSS:
Get the latest updates on doctorsan.com via RSS
SERP organic visibility: based on research of 16,000,000 keywords
This website does not receive any organic traffic (based on our research of 16 million keywords conducted 21 April 2012)