SmartViper

datatan.net domain research


Rating:
5 of 5 (1 votes)
Indexed pages:
1,186 (110)
Backwards:
10,297 (211)
Links from homepages:
9 links (from 7 hosts)
updated November 6, 2013
Homepage links:
internal 14, external 321
Unique visitors:
4,311 ( 2,674)
diff as of July 1, 2013
Title history:
1 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
DNS resolve:
OK
Domain worth:
$1,395
Health score:
34.67%

Technical

Website availability: (is site down?)

Latest result: Website is UP

Latest test time and date: 2:04:23 PM November 5, 2013

Latest test duration: 3.116 seconds


Test results (detailed CURL answer)
HTML size: 138925 bytes
Url: http://datatan.net
Content_type: text/html
Http_code: 200
Header_size: 381
Request_size: 170
Filetime: -1
Total_time: 3.115149
Namelookup_time: 0.361945
Connect_time: 0.722771
Pretransfer_time: 0.722799
Size_download: 138925
Speed_download: 44596
Download_content_length: 138925
Starttransfer_time: 1.310947
Used technologies:
Analytics
Google Analytics
Message boards
SMF
Programming languages
PHP (version 5.2.17)
Web servers
Nginx (version 1.1.0)
Hosting admin phone:
+66-2-6141240-3
Hosting admin mail:
Domain IP:
122.155.7.173 Thailand (4 changes since February 24, 2010)
IP history:
February 22, 2012 122.155.7.22 (CAT Telecom public company Ltd) → 122.155.7.173(The Communication Authoity of Thailand, CAT)
June 15, 2011 122.155.13.99 (CAT Telecom public company Ltd) → 122.155.7.22(CAT Telecom public company Ltd)
June 6, 2011 112.121.159.207 (Proen Internet, Internet Service Provider, Bangkok) → 122.155.13.99(CAT Telecom public company Ltd)
February 24, 2010 122.155.13.99 (CAT Telecom public company Ltd) → 112.121.159.207(Proen Internet, Internet Service Provider, Bangkok)
DNS Resolve:
OK
Domain registrar:
PDR LTD. D/B/A PUBLICDOMAINREGISTRY.COM
Domains using same registrar:195,625
Name server (NS) records:
vip1.datatan.net (IP 122.155.7.173)
vip2.datatan.net (IP 122.155.7.173)
NS history:
3 changes since February 24, 2010
February 22, 2012 ns3.datatan.net
ns4.datatan.net
vip1.datatan.net
vip2.datatan.net
June 6, 2011 ns1.datatan.net
ns2.datatan.net
ns3.datatan.net
ns4.datatan.net
February 24, 2010 ns3.datatan.net
ns4.datatan.net
ns1.datatan.net
ns2.datatan.net
Public registrar record:

Profile

Unique visitors:
4,311 ( 2,674)
diff as of July 1, 2013
Domain age:
13 years and 2 months
Domain worth:
$1,395
Health score:
34.67%
Domain score widget:
Domain worth widget:
Smartviper certification:

Social #datatan.net

Social activity: updated 19 Aug 2014
Smartviper reviews:
Social Contacts:

Advertising

AdSense Checker: (AdSense Checker:)
Is domain banned from using Google Adsense?
Tags prominence:
(important page elements, estimated advertising value)
ทำเว็บ (13%), cms (10%, $5.63), java script (10%, $1.17), script asp (10%, $1.40), script php (10%, $0.85) (charts and stats)
Ads SERP visibility: based on research of 16,000,000 keywords

Geography

Audience location:
Minimum required screen width is 768 - Please use other device to view

SEO

Indexed pages:
1,186 (110)
Backwards:
10,297 (211)
Homepage links:
internal 14, external 321
Title history:
1 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
Title:
DATATAN.NET - Web Making ÈÙ¹Âì¡ÅÒ§¢éÍÁÙÅà¾×èͤ¹·ÓàÇçº
Meta-keywords:
·ÓàÇçº,¤¹·ÓàÇçº,â¤é´ php,â¤é´ asp,â¤é´ perl ,Script PHP, Script ASP,Script Perl,java script,Server Application,CMS,à¤Ã×èͧÁ×ÍÍ͡ẺàÇçº,DATATAN.NET,·ÓàÇçº,´ÒµéÒµÑé¹,â¤é´,ʤÃÔ»,web making,webmaster,tool,seo,webmaster tool,¤¹·ÓàÇçºä«µì,â´àÁ¹,âÎʵÔé§,â»ÃâÁ·,à«ÔÃì¿àÇÍÃì,¡Ò÷ÓàÇçº,¢éÍÁÙÅà¾×èͤ¹·ÓàÇçº,¿ÃÕ,ÈÙ¹Âì¡ÅÒ§¢éÍÁÙÅà¾×èͤ¹·ÓàÇçº,´ÒµéÒµ
Meta-description:
DATATAN.NET - Web Making ÈÙ¹Âì¡ÅÒ§¢éÍÁÙÅà¾×èͤ¹·ÓàÇçº (´ÒµéÒµÑé¹ ´Í· à¹çµ) àÇ纹ÕéÁÕÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ì ¨Ñ´¢Öé¹à¾×èͺÃÔ¡ÒâéÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺ¡ÒþѲ¹ÒàÇçºä«µì áÅÐ à»ç¹áËÅè§áÅ¡à»ÅÕè¹¢éÍÁÙÅ¢èÒÇÊÒÃà·¤â¹âÅÂÕãËÁèæ ÊÓËÃѺ¤¹·ÓàÇçºáÅкؤ¤Å·ÕèÁÕ¤ÇÒÁʹ㨷ÑèÇä» ºÃÔ¡ÒÃËÅÑ¡¢Í§àÇ纡ç¤×Í - º·¤ÇÒÁ ¤ÇÒÁÃÙéµèÒ§æ·Õè¹èÒʹ㨠àªè¹ ¤ÇÒÁÃÙéÊÒÃʹà·È¾×é¹°Ò¹ IT ¡ÒõԴµÑé§â»Ãá¡ÃÁ ·Ô»à·¤¹Ô¤µèÒ§æ - ¡Ãдҹ¢èÒÇ áÅ¡à»ÅÕè¹¢éÍÁÙÅ¢èÒÇÊÒà »Ñ­ËÒ »ÃÐʺ¡Òóì·ÕèÁÑ¡¨Ð¾ºã¹¡Ò÷ÓàÇçº - â»ÃâÁ·àÇçº áÅÐ »ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¢èÒÇÊÒõèÒ§æ - ´ÒǹìâËÅ´ (Script PHP, Script ASP,Script Perl,java script,Server Application,CMS,à¤Ã×èͧÁ×ÍÍ͡ẺàÇçºá¡éä¢àÇçº áÅÐ â»Ãá¡ÃÁ·ÑèÇä»Í×è¹æ)
Links from homepages:(detailed)
Smartviper Domain RSS:
Get the latest updates on datatan.net via RSS
SERP organic visibility: based on research of 16,000,000 keywords
This website does not receive any organic traffic (based on our research of 16 million keywords conducted 21 April 2012)