SmartViper

complexplaza.com domain research


Rating:
4.3 of 5 (4 votes)
Indexed pages:
999 (16)
Backwards:
32,126 (2,457)
Links from homepages:
14 links (from 4 hosts)
updated November 6, 2013
Homepage links:
internal 538, external 28
Unique visitors:
545 ( 321)
diff as of July 1, 2013
Title history:
1 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
Duplicates:
Duplicates: with similar title: 1, with similar meta description: 1, with similar title: 1. Details
DNS resolve:
OK
Domain worth:
$471
Health score:
25.14%

Technical

Website availability: (is site down?)

Latest result: Website is UP

Latest test time and date: 12:06:08 PM November 5, 2013

Latest test duration: 17.326 seconds


Test results (detailed CURL answer)
HTML size: 510583 bytes
Url: http://complexplaza.com
Content_type: text/html
Http_code: 200
Header_size: 622
Request_size: 175
Filetime: -1
Total_time: 17.324864
Namelookup_time: 0.09929
Connect_time: 0.382773
Pretransfer_time: 0.3828
Size_download: 510583
Speed_download: 29471
Download_content_length: 510583
Starttransfer_time: 1.692922
Used technologies:
Analytics
StatCounter
Editors
DreamWeaver
Operating systems
Windows Server
Web servers
IIS (version 6.0)
Hosting:
CS LOXINFO Public Company Limited. (contact "dc@csloxinfo.net")
Hosting admin phone:
+66-2263-8000
Hosting admin mail:
Domain IP:
203.146.170.179 Thailand (1 changes since October 29, 2009)
IP history:
October 29, 2009 202.170.126.115 (Proen Internet, Internet Service Provider, Bangkok) → 203.146.170.179(CS LOXINFO Public Company Limited.)
DNS Resolve:
OK
Domain registrar:
GODADDY.COM, LLC domain profile
Domains using same registrar:1,364,460
Name server (NS) records:
ns47.domaincontrol.com (IP 216.69.185.24)
Other domains using this NS: 10,342
ns48.domaincontrol.com (IP 208.109.255.24)
Other domains using this NS: 10,328
NS history:
1 changes since October 29, 2009
March 20, 2010 ns23.domaincontrol.com
ns24.domaincontrol.com
ns47.domaincontrol.com
ns48.domaincontrol.com
Public registrar record:

Profile

Unique visitors:
545 ( 321)
diff as of July 1, 2013
Domain age:
13 years and 3 months
Domain worth:
$471
Health score:
25.14%
Domain score widget:
Domain worth widget:
Smartviper certification:

Social #complexplaza.com

Social activity: updated 5 Aug 2014
Smartviper reviews:
Social Contacts:

Advertising

AdSense Checker: (AdSense Checker:)
Is domain banned from using Google Adsense?
Tags prominence:
(important page elements, estimated advertising value)
e learning (13%, $3.48), หนังสือ (11%), dvd (10%, $1.37), vcd (10%, $0.57), vcd dvd (6%, $0.60) (charts and stats)
Ads SERP visibility: based on research of 16,000,000 keywords

Geography

Audience location:
Minimum required screen width is 768 - Please use other device to view

SEO

Indexed pages:
999 (16)
Backwards:
32,126 (2,457)
Homepage links:
internal 538, external 28
Title history:
1 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
Title:
ComplexPlaza.com - Ê×èÍ¡ÒÃÊ͹ ˹ѧÊ×Í Ë¹Ñ§Ê×;ÃéÍÁ VCD DVD ÀÒÉÒ, ´¹µÃÕ, §Ò¹Í´Ôàá, à¢Õ¹â»Ãá¡ÃÁ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì, ¡ÕÌÒáÅÐÊØ¢ÀÒ¾ ÏÅÏ ã¹ÃٻẺ ˹ѧÊ×Í, DVDs, VCDs, «Õ´Õ, «Õ´ÕÃÍÁ, ÇÕ´ÕâÍ«Õ´Õ
Meta-keywords:
Ê×èÍ¡ÒÃÊ͹,vcd,cd,dvd,videocd,video,multimedia,teach,Ê͹ÀÒÉÒ,Ê͹à¢Õ¹â»Ãá¡ÃÁ,Ê͹´¹µÃÕ,¡ÍÅì¿,àÃÕ¹,visual studio,.net,visual basic,php,vb,asp,book,˹ѧÊ×Í,computer,internet,ÃѺÊÁѤõÑÇá·¹¨Ó˹èÒÂ,µÑÇá·¹¨Ó˹èÒÂÍ͹äŹì,ÃÒÂä´é,¿ÃÕ,free,¡Åéͧ´Ô¨ÔµÍÅ,¡ÕµéÒÃìâ»Ãè§,¡ÕµéÒÃìä¿¿éÒ,ebay,ÍÕàºÂì,àÃÕ¹ÀÒÉÒ
Meta-description:
ÈÙ¹ÂìÃÇÁ¡ÒäéҤúǧ¨Ã Ê×èÍ¡ÒÃÊ͹ÀÒÉÒ, ´¹µÃÕ, §Ò¹Í´Ôàá, à¢Õ¹â»Ãá¡ÃÁ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì, ¡ÕÌÒáÅÐÊØ¢ÀÒ¾ ÏÅÏ ã¹ÃٻẺ ˹ѧÊ×Í, DVDs, VCDs, «Õ´Õ, «Õ´ÕÃÍÁ, ÇÕ´ÕâÍ«Õ´Õ ¾ÃéÍÁà»Ô´ÃѺÊÁѤõÑÇá·¹¨Ó˹èÒÂÍ͹äŹì¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ ¿ÃÕ
Links from homepages:(detailed)
Smartviper Domain RSS:
Get the latest updates on complexplaza.com via RSS
SERP organic visibility: based on research of 16,000,000 keywords
This website does not receive any organic traffic (based on our research of 16 million keywords conducted 21 April 2012)