SmartViper

banbeauty.com domain research


Rating:
0 of 5 ( votes)
Links from homepages:
15 links (from 1 hosts)
updated November 6, 2013
Homepage links:
internal 246, external 21
Unique visitors:
281 ( 183)
diff as of May 1, 2012
Title history:
2 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
Duplicates:
Duplicates: with similar title: 1, with similar meta description: 1, with similar title: 1. Details
DNS resolve:
OK
Domain worth:
$22,472
Health score:
4.22%

Technical

Website availability: (is site down?)

Latest result: Website is UP

Latest test time and date: 2:58:55 PM October 31, 2013

Latest test duration: 5.171 seconds


Test results (detailed CURL answer)
HTML size: 139328 bytes
Url: http://www.banbeauty.com/
Content_type: text/html; charset=tis-620
Http_code: 200
Header_size: 724
Request_size: 348
Filetime: -1
Redirect_count: 1
Total_time: 5.169265
Namelookup_time: 0.000841
Connect_time: 0.359016
Pretransfer_time: 0.359043
Size_download: 139328
Speed_download: 26953
Download_content_length: 139328
Starttransfer_time: 1.910147
Redirect_time: 0.725859
Used technologies:
Analytics
Google Analytics
Javascript frameworks
jQuery
Miscellaneous
SWFObject
Programming languages
PHP
Hosting admin phone:
+66-2-6141240-3
Hosting admin mail:
Domain IP:
61.19.249.194 Thailand (multiple IPs)
DNS Resolve:
OK
Domain registrar:
ONLINENIC, INC. domain profile
Domains using same registrar:48,894
Name server (NS) records:
ns1.igetweb.net (IP 61.19.249.200)
Other domains using this NS: 187
ns2.igetweb.net (IP 61.19.249.67)
Other domains using this NS: 187
ns3.igetweb.net (IP 122.155.16.32)
Other domains using this NS: 110
Public registrar record:

Profile

Unique visitors:
281 ( 183)
diff as of May 1, 2012
Domain age:
9 years and 8 months
Domain worth:
$22,472
Health score:
4.22%
Domain score widget:
Domain worth widget:
Smartviper certification:

Social #banbeauty.com

Social activity: updated 13 May 2014
Smartviper reviews:
Social Contacts:

Similar sites

Duplicates:
Website(s) with similar title: 1, with similar meta description: 1, with similar meta keywords: 1. Details
Associated domains:
Based on Google Analytics ID UA-38082263-1: 1 domains found, examples: jaowying-beauty.com

Advertising

AdSense Checker: (AdSense Checker:)
Is domain banned from using Google Adsense?
Tags prominence:
(important page elements, estimated advertising value)
skin care (42%, $4.54), body treatment (14%), green apple (14%), 3 in 1 (14%, $1.76), body fat (14%, $1.46) (charts and stats)
Ads SERP visibility: based on research of 16,000,000 keywords

Geography

Audience location:
Minimum required screen width is 768 - Please use other device to view

SEO

Homepage links:
internal 246, external 21
Title history:
2 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
Title:
Í¡¿ÙÃÙ¿Ôµ Å´µé¹¢Ò ¤ÃÕÁ¡ÃЪѺ·Ãǧ͡ ¤ÃÕÁ¹Ç´Ë¹éÒÍ¡ ¤ÃÕÁÍ¡âµ à¾ÔèÁ˹éÒÍ¡ Å´¢Ò Í¡¿Ù ¤ÃÕÁ¹Áâµ ¤ÃÕÁÍ¡ãË­è ¢ÒàÃÕÂÇ ¤ÃÕÁÅ´µé¹¢Ò à¨ÅÊÅÒÂä¢Áѹ ÇÔ¸Õ·ÓãËé¹ÁãË­è à¨ÅËÅèÍÅ×è¹ ¤ÃÕÁ·ÒÃÑ¡áÃé¢ÒÇ àÊÃÔÁ·Ãǧ͡ ¤ÃÕÁàÊÃÔÁÍ¡ ÂÒà¾ÔèÁ¢¹Ò·Ãǧ͡ ÂÒ¢ÒàÃÕÂÇ ¤ÃÕÁ˹éÒÍ¡ ¤ÃÕÁà¾ÔèÁ·Ãǧ͡ [Engine by iGetWeb.com]
Meta-keywords:
Å´¤ÇÒÁÍéǹ,Å´µé¹¢Ò,à¨ÅÊÅÒÂä¢Áѹ,Í¡¿Ù,àÊÃÔÁ˹éÒÍ¡,ÇÔ¸ÕÅ´¹èͧ,Å´¹èͧ,ÇÔµÒÁԹŴ¹èͧ,ÇÔ¸Õ·ÓãËé¹ÁãË­è,¤ÍÅÅÒਹ,à¨ÅËÅèÍÅ×è¹,¤ÃÕÁÃÑ¡áÃé¢ÒÇ,ÃÑ¡áÃé¢ÒÇ,Í¡¿ÙÃÙ¿Ôµ,ÇÔ¸Õ·ÓãËéÃÑ¡áÃé¢ÒÇ,¹Ç´¹Á,Jaowying,¤ÃÕÁà¨éÒË­Ô§,¿Ù¤Ñ¾ à¨éÒË­Ô§,ÇÔ¸Õ·ÓãËé˹éÒÍ¡ãË­è,à¾ÔèÁ¢¹Ò´·Ãǧ͡,µº¹Á,ÍÂÒ¡¹ÁãË­è,˹éÒÍ¡
Meta-description:
Í¡¿ÙÃÙ¿Ôµ,Å´µé¹¢Ò,¤ÃÕÁ¡ÃЪѺ·Ãǧ͡,¤ÃÕÁ¹Ç´Ë¹éÒÍ¡,¤ÃÕÁÍ¡âµ,¤ÃÕÁà¾ÔèÁ˹éÒÍ¡,Å´¢Ò,Å´¤ÇÒÁÍéǹ,¢ÒàÃÕÂÇ,¤ÃÕÁÅ´µé¹¢Ò,ÂÒà¾ÔèÁ¢¹Ò´·Ãǧ͡,Å´à«ÅÅÙäÅ·ì,ÂÒ¢ÒàÃÕÂÇ,à¨ÅËÅèÍÅ×è¹,¤ÃÕÁ¹Áâµ,¤ÃÕÁÍ¡âµ,¤ÃÕÁ¹Áà´é§,¤ÃÕÁàÊÃÔÁÍ¡,ÇÔµÒÁÔ¹¢ÒàÃÕÂÇ,ÇÔ¸Õ·ÓãËé¹ÁãË­è,Í¡¿ÙÃÙ¿Ôµ,à¾ÔèÁ¢¹Ò´·Ãǧ͡, àÊÃÔÁ·Ãǧ͡, ¤ÃÕÁà¾ÔèÁ¢¹Ò´·Ãǧ͡, ¤ÃÕÁ¡ÃЪѺ·Ãǧ͡, ¤ÃÕÁà¾ÔèÁ˹éÒÍ¡,¤ÃÕÁà¾ÔèÁ·Ãǧ͡,à«ÃÑèÁà¾ÔèÁ·Ãǧ͡, à¾ÔèÁ·Ãǧ͡,Foo Cuff, ¤ÃÕÁÍ¡âµ,¤ÃÕÁÍ¡à´é§, ¤ÃÕÁ¹Áâµ, ¤ÃÕÁ¹Áà´é§, ¤ÃÕÁÍ¡à´é§, ¤ÃÕÁ˹éÒÍ¡ãË­è,˹éÒÍ¡ËÂè͹¤ÅéÍÂ, ˹éÒÍ¡ËÂè͹ÂÒ¹, ÍÂÒ¡ÍÖëÁ, ÍÂÒ¡Í¡âµ, ÍÂÒ¡Í¡ãË­è, ÍÂÒ¡Í¡à´é§, ÍÂÒ¡¹Áâµ, ÍÂÒ¡¹ÁãË­è, ÍÂÒ¡¹Áà´é§, ¤ÃÕÁÍÖëÁ, Jaowying , à¨éÒË­Ô§, ¿Ù¤Ñ¾, ,¤ÍÅÅÕè¾Ôé§,colly pink,¤ÍÅÅÒਹ¼§,¤ÃÕÁ¹Ç´¹Á,Jaowying,¤ÃÕÁà¨éÒË­Ô§,¿Ù¤Ñ¾ à¨éÒË­Ô§,ÇÔ¸Õ·ÓãËé˹éÒÍ¡ãË­è,à¾ÔèÁ¢¹Ò´·Ãǧ͡,µº¹Á,ÍÂÒ¡¹ÁãË­è,˹éÒÍ¡,˹éÒÍ¡ÊÇÂ,àÊÃÔÁ·Ãǧ͡,ÃÑ¡áÃé´Ó,ÃÑ¡áÃé´Ó·Ó䧴Õ,Å´ÃÍÂᵡÅÒÂ,¤ÃÕÁÅ´ÃÍÂᵡÅÒÂ,¢ÒᵡÅÒÂ,¼ÔÇᵡÅÒÂ,à¨ÅËÅèÍÅ×è¹
Links from homepages:(detailed)
15 links (from 1 unique hosts)
Examples: jaowying-beauty.com
Smartviper Domain RSS:
Get the latest updates on banbeauty.com via RSS
SERP organic visibility: based on research of 16,000,000 keywords
This website does not receive any organic traffic (based on our research of 16 million keywords conducted 21 April 2012)